Waarderingsgrondslagen

De cijfers zoals opgenomen in deze verkorte balans en baten en lasten zijn ontleend aan de jaarrekening 2014 van NWP. Deze jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 9 april 2015. De externe accountant heeft een goedkeurende controle verklaring verstrekt bij deze jaarrekening. Voor een verantwoorde oordeelsvorming over de financiële positie en de resultaten dient deze verkorte jaarrekening gelezen te worden in samenhang met deze gecontroleerde jaarrekening.

Waarderingsgrondslagen

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van NWP zich over verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van NWP.

Vergelijkende cijfers
Voor het verbeteren van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers 2013 gehergroepeerd. Dit heeft geen effecte op het vermogen en het resultaat.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de ‘Richtlijn voor Organisaties zonder winststreven’ die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Onder de verkrijgingsprijs wordt verstaan het bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa
Stichting NWP beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt pro rato afgeschreven. Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor de materiële activa is 20%. Alle materiële vaste activa zijn ingezet voor de bedrijfsvoering.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Indien een voorziening voor oninbaarheid gevormd dient te worden, dan wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gereali-seerde projectkosten verminderd met gedeclareerde termijnen, rekening houdend met mogelijke verliezen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden op korte termijn
De schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan een jaar.

Pensioenregeling medewerkers
De pensioenregeling is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. Het betreft een beschikbare premieregeling waarbij NWP tweederde deel van de premie bijdraagt en de werknemer eenderde deel. De pensioenkosten in de jaarrekening vertegenwoordigen dan ook tweederde deel van de totale premie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling:

Algemeen
Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Projectkosten
De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en direct toewijsbaar zijn.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen
De materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming in vijf jaar afgeschreven.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.